چند پیکسل کتاب

۴۰ مطلب با موضوع «ادبی هنری :: داستان» ثبت شده است

 

 

 فرستنده: خورشید   این کتاب... 

 فرستنده: Hannan Sajedi   این کتاب... 

 فرستنده: زهرا هدایتی متین   این کتاب... 

 فرستنده: زهرا هدایتی متین   این کتاب... 

 فرستنده: صادق لطفی زاده 

 فرستنده: Marziye Nadery   این کتاب... 

 فرستنده: قاسم نادی    این کتاب... 

خیلی از خوانندگان ادبیات داستانی، جلال آل احمد را با مدیر مدرسه شناختند. داستانی نه چندان بلند که با ادبیات صریح، طنز و واقع گرا، فضای جالبی را از سودای یک کارمند آموزش و پرورش در رسیدن به مدیریت مدرسه ای دورافتاده روایت و آسیب شناسی می کند. تا اواخر هفته بعد می توانید در این کتاب مشترک شوید. 

فرستنده: راستین

 فرستنده: Joje Talabe    این کتاب... 

 فرستنده: محمد مصدق    این کتاب...