چند پیکسل کتاب

۵ مطلب با موضوع «علوم انسانی» ثبت شده است

 فرستنده: طاهر   این کتاب... 

 فرستنده: طاهر    این کتاب... 

 فرستنده: خانم کریمی 

 فرستنده: محمد مجید دائی دائی    این کتاب... 

 فرستنده: خانم حمیدیا    این کتاب... 

 یادداشت: (بخشى از کتاب) قرآن اساسش بر مذمت کسانى است که اسیر تقلید و پیروى از آباء و گذشتگان هستند و تعقل و تفکر نمیکنند تا خودشان را از این اسارت آزاد بکنند. هدف قرآن از این مذمت چیست؟ هدف قرآن تربیت است. یعنى درواقع میخواهد افراد را بیدار کند که مقیاس و معیار باید تشخیص و عقل و فکر باشد، نه...