چند پیکسل کتاب

۷۱ مطلب با موضوع «مذهبی» ثبت شده است

 فرستنده: Hannan Sajedi   این کتاب... 

 فرستنده: قاسم نادی   این کتاب... 

 فرستنده: وتر   این کتاب... 

 فرستنده: Hannan Sajedi   این کتاب... 

 فرستنده: سجاد حبیبی مقدم    این کتاب... 

این کتاب داری سه فصل میباشد.
فصل اول (خیزرانی) نام دارد شامل اشعاری در حوزه عاشورا و مهدویت میباشد.شعر بوسه و عطش (صفحات 19-20) مربوط به این فصل میباشد.
فصل دوم (سیاه و سفید)نام دارد و دارای اشعار با موضوعات گوناگون عاشقانه عرفانی انتقادی میباشد.شعر ای بغص ناصبور (صفحات 46-47) مربوط به این فصل میباشد.
فصل سوم که هم نام با نام کتاب میباشد نامه های کوفی نام دارد و شامل 23 شعر سپید کوتاه با محوریت عاشورا و محرم میباشد.دو تا از این اشعار را (نامه 16 و نامه 23) را برای شما فرستادم.

 فرستنده: حسن   این کتاب... 

ادامه اش را خودتان بروید بخوانید :)

 فرستنده: negar.rastegar   این کتاب... 

  از جزوه ی استاد

 فرستنده: Hannan Sajedi    این کتاب...